თ. მაჭარაძე

ინფორმატიკის საფუძვლები

წიგნში განხილულია კომპიუტერის ინფორმაციული უზრუნველყოფის საკითხები. მოყვანილია კომპიუტერზე გადასაწყვეტ ამოცანათა ალგორითმიზაციის საფუძვლები, კერძოდ, ალგორითმის ძირითადი სტრუქტურები და მათი აღწერის ხერხები. განხილულია კომპიუტერზე პრაქტიკულ ამოცანათა გადაწყვეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიები.